18. 10. 2021. Ohrozujúci zákon o Csemadoku. Otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona o Csemadoku. O návrhu zákona sa bude rokovať v NR SR v utorok, 19. 10. 2021 v prvom čítaní.

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Združenie slovenskej inteligencie upozorňuje na zámer
predloženého návrhu zákona o (občianskom združení) Csemadoku
na rokovanie NR SR. Požiadavka existencie zákona o Csemadoku
je neopodstatnená, ale v kontexte komplexnej menšinovej
maďarskej politiky sleduje konkrétne politické ciele. Podľa
našich informácií a všeobecne dostupných zdrojov môže prijímať
Csemadok oveľa viac dotácií ako ktorákoľvek slovenská
národná organizácia či dokonca inštitúcia. Csemadok a
jej miestne organizácie ako oprávnení žiadatelia každoročne
prijímajú štátne dotácie Slovenskej republiky z viacerých
štátnych fondov SR, samosprávnych zdrojov a z materského štátu:

Kultminor, (tabuľka v prílohe)
https://podpora.kultminor.sk/statistiky/program?page=5
,

VÚC,
(napr.: Kraj
dotáciami podporí významné podujatia – VUCKE
,
Csemadok-
Základná organizácia Kráľov Brod | Zverejňovanie
(trnava-vuc.sk)

obecné
samosprávy,
(napr.: I
(senec.sk)
, Zmluva
(egov.sk)
Csemadok
verzus Kultúrkorzo – Ako to vidím ja (watson.sk)

,

Maďarsko, prostredníctvom vládnych fondov a nadácií
(napr.: fond G. Bethlena
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/kulhoni_tamogatasok/2021/NUP2_2021_eredmeny.pdf,
tabuľka v prílohe)

od fyzických osôb.

Schválením zákona o Csemadoku budú dotácie pre Csemadok ešte
vyššie.
Len za rok 2021
(ešte neukončený) prijal Csemadok z fondu na podporu kultúr
národnostných menšín Kultminor vyše 280 tis. €, z
maďarského fondu G. Bethlena za august a október vyše
113 tis. €,
ďalšie dotácie
plynuli zo samospráv na juhu SR a rôznych podporovateľov. Za
predošlé roky len z Kultminoru získaval Cesmadok od roku 2018
každý rok okolo 300 tis. €
(tabuľka v prílohe). Zákonom o Csemadoku sa tento príjem
zvýši o ďalších 300 tis. €., teda spolu by to bolo ročne
minimálne až 700 tis. €!
K
dotáciám treba pripočítať aj rôzne materiálne dary
pre Csemadok.

Na rozdiel od Matice slovenskej, ktorá zastrešuje záujmy
väčšinovej slovenskej spoločnosti v SR dostáva ročne iba 1,
5 milióna Eur
(príp. ďalšiu
nepravidelnú mimoriadnu dotáciu), a táto čiastka sa
minulý rok znížila o 23 % a plánuje sa ešte znižovať.
Prostredníctvom miestnych odborov (MOMS) môže MS prijímať
dotácie iba z obecných samospráv a VÚC (!),
dlhodobo je tak
diskriminovaná oproti mimovládnym organizáciám ako neoprávnený
žiadateľ. Na juhu SR s národnostne zmiešaným
obyvateľstvom MO MS nedostáva žiadne dotácie z obecných
samospráv
(ktoré majú pod kontrolou menšinové maďarské
strany) alebo len v minimálnej miere (overiť
to je možné na akejkoľvek stránke obce na juhu SR).

Matica slovenská ako kultúrna inštitúcia 4, 5 miliónového slovenského národa vznikla v roku 1863 a bola zriadená osobitným zákonom v roku 1997 (zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej) pre plnenie špeciálnych vedeckých a kultúrnych úloh. Občianske združenie Csemadok vznikol iba v roku 1949 a podporuje kultúru menej ako 450 tis. obyvateľov maďarskej národnosti mimo svojho materského štátu. MS vznikla za úplne iných okolností, iniciovala, spolupodieľala sa a stála pri zásadných vývojových udalostiach slovenského národa, najmä však vznikla oveľa skôr ako samotná Slovenská republika z darov slovenského národa – našich predkov. Požiadavku existencie alebo potreby zákona o Csemadoku nie je možné nijako porovnávať s existenciou Matice slovenskej a zákonom o MS.

Ak je potrebné chrániť niektorú z národnostných menšín v SR,
tak je to určite rusínska menšina. Namiesto zákona o Csemadoku je
naliehavejšie nielen schváliť zákon o najstaršej
organizácii Rusínov, Rusínsku obrodu, ale najmä urýchlene prijať
opatrenia na podporu rusínskeho školstva.
Rusínska menšina je
vo väčšom ohrození, nemá materský štát ani politickú silu,
ktorý by ju podporoval a navyše, je súčasťou slovanského
etnika, teda etnicky je najbližšie k slovenskému národu.

Podľa doterajších medializovaných správ a informácií z rôznych zdrojov navrhovateľ zákona o Csemadoku sleduje s veľkou pravdepodobnosťou rovnaký cieľ ako ostatní menšinoví politici – vyrovnanie sa národnostnej menšiny ako kolektívneho spoločenstva väčšinovému národu v SR na etnickom základe. Tento zámer sa realizuje v rámci ďalších politických cieľov – dvojité štátne občianstvo pre volebné právo v Maďarsku, zrušenie Benešových dekrétov a Trianonskej mierovej zmluve pre politickú destabilizáciu SR, zmenu územno-správneho členenia v prospech kompaktných území obývaných občanmi maďarskej národnosti pre rozbitie územnej súdržnosti, zákaz majorizácie menšín pre autonómne samosprávy, uznanie maďarského jazyka ako druhého štátneho jazyka a úradného jazyka v budúcich samosprávach, založenie maďarského biskupstva a vymenovanie maďarského biskupa pre kompaktnú územnú cirkevnú jednotku.

Všetci občania v SR majú rovnaké práva a zabezpečený rovnaký
prístup k základným ľudským právam a slobodám. Národnostné
menšiny
v SR majú také široké práva, že ani
príslušníci maďarskej menšiny nie sú schopní využívať
ich v dostatočnej miere alebo tieto práva nepožadujú (písomná
komunikácia s úradmi, dvojjazyčné tabule, niektoré dvojjazyčné
geografické názvy a pod.) o čom svedčia aj správy Úradu
splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny (nízke percento
využívania menšinových práv). Preto akékoľvek ďalšie
požiadavky, údajne, preto, aby sa tu aj maďarská menšina cítila
ako doma poukazujú výlučne na politické ciele a zneužitie
tolerantnosti zákonodarných orgánov SR na úkor slovenskej
väčšiny.

Niekoľko poznámok k návrhu zákona

Predkladateľ návrhu zákona o Csemadoku, zdá sa, zámerne zavádza
v niektorých navrhovaných paragrafoch a použitou terminológiou.
Návrh zákona používa termín Maďari žijúci na Slovensku,
ktorý slovenská
legislatíva nepozná,
aj v slovenskej spoločnosti je zaužívané
pomenovanie maďarská menšina. Slovenské právne normy používajú
ustálené spojenie príslušník národnostnej menšiny, maďarská
národnostná menšina.

Návrh zákona používa termín národná identita, ktorý
sa, podľa vedeckých disciplín zaoberajúcimi sa osobnostnou
identitou a vedeckých autorít, vzťahuje na národ a nie na
národnostnú menšinu
. Pre národnostnú menšinu je všeobecne
uznávané a zaužívané spojenie národnostná alebo menšinová
identita.

Csemadok je kultúrna inštitúcia, ktorá má podporovať
národnostnú identitu. V návrhu však ide aj o obhajovanie
záujmov maďarskej menšiny.
Csemadok trvalo vyvíja
politickú činnosť, ako sa vyjadril sám jej predseda G. Bárdos

(Gombaszög
60 – Konferencia o jubilantných kultúrnych oslavách | ma7.sk
).
To však prislúcha politickým stranám, preto je táto požiadavka
– o obhajovaní záujmov maďarskej menšiny neprijateľná.

V návrhu zákona sa nikde neuvádza, že Csemadok má záujem
spolupracovať a rozvíjať vzťahy s väčšinovým národom
pre
kvalitné národnostné vzťahy. Csemadok ani vo svojich stanovách
nejaví ochotu spolupracovať s väčšinovým národom

(https://szepsi.csemadok.eu/images/Alapszabaly/Csemadok_stanovy-_2016_nov.pdf).
Pričom Matica slovenská v § 2, písm. g zákona č. 68/1997 o
Matici slovenskej je povinná spolupracovať s národnostnými
menšinami (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/68/).

Z uvedeného vyplýva, že Csemadok je organizácia, ktorá
nielenže nie je ochotná spolupracovať a podporovať kvalitné
národnostné vzťahy so slovenským národom a národnosťami v SR,
ale aj trvalo vyvíja činnosť hraničiacu so zákonom alebo
prekračujúcu zákon, prekračuje právomoci a kompetencie
občianskych združení a neustále vytvára národnostné napätie v
spoločnosti (príklady činnosti nižšie).

Príklady protispoločenskej činnosti Csemadoku, podľa návrhu
zákona o Csemadoku – NR SR uznávajúca spoločenský význam a
prínos Csemadoku

Csemadok podporuje československými orgánmi právoplatne odsúdeného menšinového politika, čs. a slovenského poslanca a maďarského agenta Jána Esterháziho, osadzuje pamätníky na jeho počesť, ktoré porušujú zákon o štátnom jazyku, organizuje konferencie, besedy a prednášky na podporu rehabilitácie odsúdeného agenta J. Esterháziho. J. Esterházi spolupracoval s nacistickým Nemeckom, fašistickým Talianskom, usiloval sa o rozbitie Československa, no v prvom rade o odtrhnutie územia Slovenska v prospech Maďarska. Snahu o rehabilitáciu Esterháziho na Slovensku odsúdili slovenské politické strany, slovenské osobnosti aj Historický ústav SAV http://www.history.sav.sk/index.php?id=esterhazy.

Csemadok dal vyhotoviť pamätnú tabuľu J. Esterházimu napr. vo
Veľkom Mederi: Pamätníky
na Vysočine » Pamätná tabuľa grófa Jánosa Esterházyho
(csemadok.sk)

v Bíni: Pamätníky
na Vysočine » Pamätník Jánosa Bényiho Esterházyho
(csemadok.sk)
a ďalších obciach.

Csemadok organizoval bohoslužbu za rehabilitáciu J. Esterháziho:
Omša
na inauguráciu Jánosa Esterházyho – 2022 Plus (2022plusz.hu)

Na 100. výročie Trianonu v roku 2020 sa Csemadok zúčastnil
sypania prstí slovenskej zeme do maďarského pamätníka v
Ostrihome, na ktorom je uvedený nápis: Verím v znovuzrodenie
Maďarska. Amen. – TRIANON
100 – ESZTERGOM ÉS PÁRKÁNY, AZ EGYKORI VÁRMEGYE EGYÜTT
EMLÉKEZETT – YouTube

Csemadok sa spolupodieľal na osadení tabule oslavujúcej autonómiu:
Csemadok
nedostáva štátne dotácie, tvrdí rezort kultúry – Domáce –
Správy – Pravda

Gyula Bárdos, predseda Csemadoku sa pred rokom vyjadril, že
strana Spolupatričnosť, ktorej bol predstaviteľom si bezpečne
stojí za svojím cieľom – autonómiou južných území Slovenskej
republiky
, pričom, podľa neho, reforma regionálnej správy
je jedným z najdôležitejších cieľov – cieľom je vytvoriť
hranice okresov v súlade s etnickými, jazykovými, regionálnymi,
historickými a ekonomickými kritériami
(Gyula
Bárdos: Stojíme si za našou koncepciou autonómie – Körkép.sk
(korkep.sk)
).

G. Bárdos, predseda Csemadoku na gombaseckom tábore hovoril najmä
o autonómii na Slovensku (Semján:
Autonómia je ľudské právo, nie láskavosť (magyarhirlap.hu)

).

G. Bárdos, predseda Csemadoku na komárňanských debatách hovorí
o autonómii na Slovensku – jeho kandidatúra na prezidenta
SR by mohla byť začiatkom dialógu so Slovákmi, z ktorého by
získala iba maďarská menšina, otázky samosprávy treba
predkladať Slovákom postupne, koncepcia autonómie je pripravená

Gyula
Bárdos bol hosťom salónu Komáromi | Felvidék.ma (felvidek.ma)

)

Lojalita predstaviteľov Csemadoku k SR a väčšinovej slovenskej
spoločnosti sa prejavuje aj na takom detaile, akým je názov
webového sídla: www.csemadok-hu.eu,
stránka neobsahuje ani mutáciu v štátnom, slovenskom jazyku:
Ocenenia
a ocenenia :: Vitajte na webovej stránke Csemadok! (csemadok-hu.eu)
.
Csemadok osadzuje pamätné tabule iba v maďarskom jazyku, bez
štátneho slovenského jazyka, príp. v poľskom jazyku.

Kalendár Csemadoku: CSEMADOK_naptar_297x420mm
– 201130.indd (webnode.hu)

Protesty a ohlasy proti diskriminácii a urážkam Matice slovenskej
a neopodstatnenej podpore Csemadoku: Matičiari
z celého Slovenska nechcú a nebudú mlčať | Slovenské národné
noviny (snn.sk)

Z dôvodov, ktoré sme uviedli, žiadame, aby ste odmietli rokovať
o návrhu zákona o Csemadoku ako celku a ako podpore tzv. mäkkého
iredentizmu a tento zákon aby bol stiahnutý z rokovania Národnej
rady Slovenskej republiky.

Akékoľvek priznanie práv
menšinovým skupinám spoločnosti sú vždy na úkor väčšinovej
spoločnosti.

17. 10. 2021 Ing. Branislav Čech

predseda

Združenie slovenskej inteligencie

Partizánska 1990/15A

03852 Sučany

webové sídlo: www.zsi-korene.sk