Riešenie podstaty problému stavu spoločnosti na Slovensku

Stav
spoločnosti je na Slovensku dnes po 30 rokoch demokracie úplne iný ako sme si
želali a predstavovali na konci roka1989. Rozmýšľali ste niekedy nad
tým, čo môže byť hlavnou príčinou? Je vôbec možné ovplyvniť tento stav? Ak áno,
tak ako?

Už niekedy
pred 2500 rokmi Sokrates vyhlásil:

„Demokratické
zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť
časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých,
ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia
im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to
umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody
bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia
monarchia, alebo oligarchia.“

Demokracia ako
taká zlyháva nie preto, že by bola zlým zriadením, ale preto, že sa skôr či
neskôr nájdu zločinci, ktorí ju zneužijú… Na základe poznatkov z dejín sa dá tvrdiť,
že demokracia nemôže dlhodobo fungovať v spoločnosti bezcharakterných ľudí.
Preto sa v dejinách neustále striedajú rôzne formy demokracie a autokracie.
Dnes sa na vlastnej koži presviedčame o tom, že predpoveď Sokrata sa do detailov
napĺňa.

Zneužívanie
moci a zločiny „vyvolených“ sú na Slovensku stále pre veľkú časť verejnosti
neviditeľné a úspešne zakrývané zástupnými problémami a plytkou zábavou
pomocou financií cez propagandu na to vytvorených ideologických skupín a
masmédiá. Ľudia sú manipulovaní všetkými dostupnými nástrojmi
a presviedčaní, že momentálne prežívame najúspešnejšie
a najslobodnejšie obdobie demokracie.

Ako sa
s touto skutočnosťou vysporiadať a čo môžeme urobiť?

Množstvo občianskych
združení, ale aj obyčajných ľudí – aktivistov, ktorí nie sú spokojní s tým, v akom
stave sa nachádza naša spoločnosť sa neustále snaží poukazovať na nespravodlivosti,
ale aj úprimne realizovať svoje zámery proti zradám na obyvateľoch Slovenska.

Napríklad sú
podpisované vyhlásenia a petície za zachovanie zvrchovanosti Slovenska, za ochranu
ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia až po prirodzenú smrť, za
podporu rodiny a rodičovstva, za právo na slobodu slova, za obnovenie
potravinovej sebestačnosti Slovenska, proti budovaniu vojenských základní na
území SR a množstvo ďalších.

Aj keď vyššie
popísané aktivity majú určitý dosah a efekt, chybou je, že príčina
problému nie je riešená v zárodku, ale vo väčšine prípadov je už len
vyvíjaný tlak na zmierňovanie nepriaznivých následkov.

——

Zaujímavosťou
je, že posledné tri desaťročia si my – občania Slovenska slobodne volíme vo
voľbách svojich zástupcov a tak by sa mohlo zdať, že máme vo vláde presne
to, čo si zaslúžime. No nie je to celkom tak.

Ak by malo
platiť, že máme vo vláde to, čo si zaslúžime, potom by malo platiť aj to, že
dôchodca, ktorý dobrovoľne vpustí podvodníka do bytu a podpisom potvrdí
prepis svojho majetku na cudzieho človeka si to vlastne zaslúži…

——

Ak dôkladne vyhodnotíme,
prečo sa Slovensko dostalo do tohto – pre rozmýšľajúceho človeka nezdravého
stavu, vždy sa dopátrame k záveru, že bez propagandy a ovplyvňovania
verejnej mienky prostredníctvom podpory zo zahraničia by sa to takto skokom
nikdy nepodarilo. Informácie o finančných tokoch k šíriteľom propagandy sú
jednoducho dohľadateľné vo verejne dostupných zdrojoch, no zdá sa, že
informovať občanov Slovenska o týchto prepojeniach nie je poslaním
a ani v záujme novinárov hlavného prúdu.

Sú príčinou
dnešného kritického stavu médiá a politické mimovládne organizácie, cez
ktoré tečú na Slovensko financie podporujúce rozklad spoločnosti?

V prvom
rade sú zodpovedné všetky vlády samostatnej Slovenskej republiky, ktoré nedokázali
zabezpečiť dodržiavanie platnej legislatívy a neprijali potrebné zákony na ochranu
záujmov slovenského národa a jeho štátu.

Voľby

Najefektívnejšie
opatrenie každého jedného občana SR proti pokračovaniu tohto smerovania je
zaujímať sa o politiku a následne chodiť k voľbám s informáciami
o jednotlivých programoch politických strán, a charakteroch ich jednotlivých
predstaviteľov. Voľby sú jediná možnosť, kedy štát musí zobrať na
vedomie vôľu všetkých zúčastnených voličov.

Každý, kto hovorí,
že jeho sa politika netýka, alebo že voľbami sa nič nezmení, je na veľkom omyle.
Prijaté zákony v NRSR sa dotýkajú každého jedného občana Slovenska. Naopak
– tí, čo tieto „múdrosti“ o ľahostajnosti voči politike rozširujú, majú mnohokrát
obrovský záujem na tom, aby sa bežný občan ani nedozvedel detaily návrhov,
ktoré sa v NRSR predkladajú a nemohol proti nim protestovať.

Voľby sú
najdôležitejším a zároveň najjednoduchším nástrojom občanov na presadenie
svojej predstavy o tom, akí politici by mali zastupovať ich záujmy. Pre uvedomelého
človeka, ktorý cíti zodpovednosť za budúcnosť svojich ďalších generácií, by mala
byť účasť vo voľbách povinnosťou. Kto si svoju občiansku povinnosť neplní
a ignoruje možnosť vyjadriť svoj názor vo voľbách, nemá právo neskôr
kritizovať kroky zvolených politikov.

Slovenská
verzia zákona „FARA“

FARA je
skratka pre zákon o registrácii zahraničných agentov (Foreign Agents
Registration Act)platiaci v SŠA od roku 1938. Podobný
zákon bol prijatý a platí aj v Rusku a Izraeli.

Do NRSR bol
návrh podobnej verzie zákona predkladaný už dvakrát, žiaľ politická vôľa na jeho
prijatie zatiaľ nebola. Za prijatie tohto zákona v marci 2018 hlasovali
len poslanci ĽSNS a SME RODINA.

Cieľom slovenskej
verzie zákona „FARA“ predkladanej v NRSR je identifikovať a sprehľadniť
štruktúru a činnosť mimovládnych organizácií (MVO), ktoré pôsobia na území SR.

Niektoré MVO
pôsobiace na Slovensku sa cez svojich členov a zamestnancov snažia formovať
verejnú a politickú mienku tak, aby bola v súlade s predstavami
zahraničných sponzorov
. Pravdou ostáva, že väčšina aktivít MVO je pre
verejnosť prospešná, no veľakrát je proti záujmom samotného štátu (napríklad
zneužitie financií zo zahraničia na zvrhnutie vlády).

Výchovu
našich vlastných detí nechávame dobrovoľne ovplyvňovať cudzincami
a v mnohých prípadoch im za to ešte aj platíme. Potom sa nemôžeme
čudovať, že tieto cudzinou vychované deti už „nepoznajú vlastnú mater“.

Riešením by mal
byť verejný tlak a následne prijatie tohto zákona, ktorý by
v konečnom dôsledku eliminoval škodlivý vplyv protislovenských ideológií
na území SR.

Médiá

Uvedomme si, že informácie, na základe ktorých sa dnes ľudia rozhodujú
v akejkoľvek oblasti, pochádzajú prevažne z médií, ktorých hlavným
cieľom je vytvárať zisk a nie pravdivo informovať verejnosť
. Informácie
sú vyselektované a cenzurované a na verejnosť sa dostane iba to, čo
vlastníkovi média prinesie zisk. Masmédiá
dnes najvýznamnejším nositeľom moci, pretože oni určujú, ako sú
predkladané
udalosti. V spravodajskej oblasti nie sú používané len na reprodukovanie faktov
a skutočností, ale čím ďalej – tým viac sú priamo tvorcami virtuálnej
reality a prostredia podľa ktorého žijeme.

Pritom
Zákone č. 308/2000 Z. z. v § 16  bod (3) je uvedené: Vysielateľ je povinný

a) zabezpečiť
všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej
služby

b) zabezpečiť
objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických
programov
; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií
spravodajského charakteru…

Sú dodržané
tieto dve povinnosti vysielateľa? Ak nie sú dodržané, poukazujme na ich porušovanie
a verejne protestujme!

Spracovanie
informácií

Spochybňovanie
a preverovanie akýchkoľvek informácií by malo byť pre uvažujúceho človeka
samozrejmosťou. Pri jednotlivých zdrojoch informácií by mal každý uvažovať, či
sú objektívne, alebo ide o tendenčnú propagandu. Informácie by mal každý
preverovať cez viac zdrojov a nedať sa ovplyvňovať väčšinou.

Kritické
uvažovanie a prezentácia svojho názoru je dnes ale potláčaná formou
cenzúry, zastrašovania, prenasledovania, dokonca trestnými stíhaniami.

Základné
ľudské práva zakotvené v Ústave SR nerešpektujú ani samotné štátne orgány.
To, čo bolo dovolené povedať včera, už nie je dovolené povedať dnes a pod
hrozbou trestov za vyslovenie vlastného názoru si štát udržiava poslušnosť
a tichý súhlas mlčiacej väčšiny.

Tento
„nástroj na udržanie poslušnosti“ však bude fungovať iba vtedy, ak ho budeme
naďalej tolerovať.

Vyzývam preto občanov SR, aby sa nebáli a využívali svoje základné ľudské právo uvedené v čl. 26 Ústavy SR

(1) Sloboda
prejavu a právo na informácie sú zaručené.

(2) Každý má
právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom,
ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu
na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie
v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky
ustanoví zákon.

(3) Cenzúra
sa zakazuje.

(4) Slobodu
prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o
opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd
iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a
mravnosti.

(5) Orgány
verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej
činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

Ten, kto sa
dnes pod hrozbou trestu obáva využiť svoje základné ľudské právo na slobodu
prejavu, sám prispieva k tomu, že zajtra mu toto ľudské právo môže byť
odobraté.

Ak základný
prvok demokracie prestáva fungovať, je iba otázkou času, kedy občania využijú
svoje právo zakotvené v

Čl. 32  Ústavy
SR

Občania majú
právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický
poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť
ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

9.6.2020

Branislav Čech – ZSI KORENE