Konalo sa prvé valné zhromaždenie Združenia slovenskej inteligencie

2. 6. 2021.

V dňoch 28. – 30. 5. 2021 sa konalo v
rekreačnom komplexe pri Martine pracovné stretnutie a prvé valné
zhromaždenie Združenia slovenskej inteligencie, za účasti
nadpolovičnej väčšiny členov ZSI.

Hlavnými bodmi zhromaždenia boli
zmena Stanov ZSI, správa o činnosti od vzniku ZSI, t. j. od 11. 12.
2020 a predbežný návrh činnosti.

Valné zhromaždenie schválilo zmenu
sídla ZSI, programové priority, správu o činnosti, návrh
činnosti a ďalšie zmeny s pripomienkami a novými návrhmi, ktoré
zefektívnia činnosť združenia. Predsedom ZSI je od vzniku
združenia Branislav Čech, predsedníctvo tvoria Igor Serváček,
Martin Lacko a Margaréta Vyšná.

Združenie slovenskej inteligencie je
podľa svojich stanov interdisciplinárny subjekt združujúci
národovcov uvedomujúcich si zodpovednosť a povinnosť inteligencie
plniť úlohy v zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republike.
Hlavným cieľom je aktívne sa podieľať na formovaní národného
charakteru slovenskej spoločnosti, zameriavať sa na aktuálne
celospoločenské problematiky a iniciatívne pracovať na ich
riešeniach.

Programové priority a stanovy
vychádzajú z Generačného programu 2020, ktoré na konferencii
Združení slovenskej inteligencie KORENE v Devíne pred dvomi rokmi
predstavili zástupcovia súčasného predsedníctva Združenia
slovenskej inteligencie. Ide najmä o úsilie zachovania integrity a
územnej celistvosti Slovenskej republiky, suverenity a nezávislosti
a jej nasmerovanie k slobodnému rozvoju slovenského národa. Svoje
významné miesto v prioritách majú všestranná a intenzívna
podpora rodiny, rodičovstva a mladej generácie, ochrana ľudského
života od
počatia po prirodzenú smrť,
ale aj výchova mládeže a občanov v zmysle morálnych zásad,
národnej identity, k úcte k národným dejinám a ich
osobnostiam. ZSI si kladie za cieľ vyvinúť snahu o zabezpečovanie
takých základných ľudských práv, akými sú právo na slobodu
slova, právo účasti na správe verejných záležitostí, právo
Slovákov vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku ako aj
povinnosť občanov Slovenskej republiky osvojiť si slovenský
štátny jazyk. Za svoju prirodzenú povinnosť považuje zapojenie
sa do zápasu o kultivované, morálne mediálne a kultúrne
prostredie, také vplyvné na ľudské vnímanie a vedomie.
Zahraničná politika Slovenska by mala smerovať k politickej a
vojenskej neutralite a vyváženej zahraničnej politike.

Združenie, podľa stanov, chce
presadzovať svoje ciele najmä organizovaním
odborných konferencií, vydávaním publikácií, či organizovaním
stretnutí a besied na odborné i aktuálne témy pre širokú
verejnosť. Výsledky činnosti ZSI sú bez obmedzenia k dispozícii
inštitúciám a jednotlivcom, ktorí o ne prejavia záujem s cieľom
využiť ich v prospech národných a štátnych záujmov Slovenskej
republiky. ZSI spolupracuje na Slovensku i v zahraničí s obdobnými
združeniami, ktoré majú s ním totožné alebo príbuzné
ciele.

Od vzniku združenia jej členovia
vyvíjajú aktívnu činnosť. Okrem organizačných záležitostí
týkajúcich sa technickej a administratívnej činnosti (znak,
bankový účet, archív, členská základňa) sa členovia
sústredili najmä na aktuálne dianie v spoločnosti a reagovali
stanoviskami, otvorenými listami a výzvami adresovanými
verejnoprávnej RTVS, Rade pre vysielanie a retransmisiu,
Ministerstvu vnútra SR, najvyšším štátnym predstaviteľom,
Úradu verejného zdravotníctva, Etickej komisii MZ SR, reagovali
protestnými listami na obhajobu členov združení KORENE,
zúčastnili sa národných protestov a zhromaždení, spolupracovali
s inými národnými združeniami. Pracovali na dvoch informačných
kampaniach – Kampaň k vakcinácii a Kampaň k sčítaniu
obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorá stále prebieha.

Členovia ZSI aktívne publikujú a
zúčastňujú sa relácií internetových médií v oblasti
zdravotníctva, aktuálnej situácie v súvislosti s ochorením
COVID-19, vakcinácie, národných dejín, aktuálneho politického
diania či slovensko-maďarských vzťahov.

ZSI pripravuje 3. vydanie publikácie
historika Františka Vnuka – Mať svoj štát znamená život.
Vyhotovené sú návrhy podobizní národných osobností s krátkou
charakteristikou na potlač tričiek.

Predseda ZSI ďalej predstavil
predbežný návrh činnosti na roky 2021- 2022.

V diskusii sa rozprúdila intenzívna
debata, výmena skúseností a
poznatkov, prichádzali nové návrhy. Neformálna diskusia však
pokračovala až do neskorých nočných hodín.

Trojdňový pracovný pobyt v krásnom
slovenskom horskom prostredí bol po dlhej prestávke prvým
spoločným osobným stretnutím a vzájomným spoznávaním novej
členskej základne Združenia slovenskej inteligencie.

Na záver možno zhodnotiť, že
hlavné stanovené ciele stretnutia sa podarilo naplniť a z diskusií
vyplynuli zaujímavé podnety na obohatenie činnosti do budúcnosti.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za
ich aktívnu účasť a tešíme sa na najbližśie osobné
stretnutie.

Margaréta Vyšná