akademický maliar Viliam Hornáček

BRATISLAVSKÉ MEMORANDUM

Slovanstvu a svetu

Poučení skúsenosťami
z vlastného vývoja aj dejinami  ľudstva  a  vedomí  si  nebezpečenstva plynúceho zo stále sa
stupňujúcej  krízy spôsobenej
 nerešpektovaním  medzinárodného
práva aj  hrozby  použitia  zbraní hromadného ničenia, ktorými
o dominanciu súperiace strany disponujú, rozhodli sme sa spoločným úsilím   odborných elít slovanských národov  pomáhať
pri záchrane mieru – nášho prvoradého 
záujmu –  a spoločne nájsť
reálne,  ľudsky dôstojné a pre
Slovanstvo aj všetky národy sveta prospešné východisko.

                 Tak ako tzv. veľká hospodárska kríza či I.
a II. svetová vojna, aj súčasná
globálna kríza je spôsobená opakovaným zlyhaním hodnotového systému tzv.
západnej civilizácie
, ktorá nad všetko – aj nad  život a hodnoty ľudskosti – nadradila
zisk a  sebecký prospech na úkor celého ľudstva a jeho budúcnosti. Hlavným
reklamným produktom tejto civilizácie je   konzumný  životný 
štýl, ktorý  bezohľadne  a na úkor budúcich generácií  ničí nielen prírodné zdroje, ale propagovaním
relativizmu, nihilizmu a bezperspektívnosti života degeneruje aj  prirodzené ľudskú tvorivosť ako základ
kultúry.
Konzumizmus ako netvorivý  a parazitický dekadentný životný štýl  ponižujúci človeka hlboko pod úroveň  schopností a možností  jeho ľudskej podstaty,  sa nikdy v dejinách neosvedčil
a doviedol všetky ním postihnuté civilizácie k rozkladu  a zániku.

My sme sa rozhodli pre cestu života. 
Chceme žiť v mieri a priateľskou tvorivou spoluprácou napĺňať
podstatu a zmysel nášho života podľa vlastných predstáv, potrieb
a záujmov.  

Slovania – na rozdiel od mnohých
iných – nikdy nevytvorili rasistickú, nadradeneckú či vyvoleneckú ideológiu,
boli však ich častou obeťou.

Pretože žiadna z našich
doterajších integrácií založených na nám cudzorodých ideológiách a projektoch
sa nám neosvedčila, považujeme za jediné čestné a prospešné riešenie tohto
pre nás ponižujúceho stavu  – vrátiť sa
k vlastným koreňom a pôvodným prameňom našej slovanskej identity a
kultúry, aby sme organicky nadviazali na prirodzený, v priebehu tisícročí
našou vôľou, schopnosťami a činorodým  hodnototvorným úsilím určovaný
smer a spôsob nášho vývoja.

Sme presvedčení, že táto obroda
životných zdrojov našej tvorivosti a novej motivácie – ako naša „slovanská
renesancia“ založená na humanizácii vzťahov a kultúrnosti – nespôsobí
nikomu ujmu ani škodu. Naopak, má ambíciu stať sa pozitívnym  príkladom a postupne aj vzorom pre celé
ľudstvo.

S týmto vedomím  a s čistým svedomím ľudí
nezaťažených nenávisťou voči iným –  ako Stála konferencia slovanskej inteligencie
– začíname konať  našu prirodzenú
a nezastupiteľnú povinnosť voči spoločenstvám, ktorých sme organickou
súčasťou, aby sme vlastným príkladom vzájomnej spolupráce intelektuálnych elít
slovanských národov a celého Slovanstva pomohli nájsť východisko zo
súčasnej kritickej situácie v našich vzájomných medzinárodných vzťahoch.

Naším hlavným zámerom je
integrovať a aktivizovať tvorivý intelektuálny potenciál Slovanstva
a zapájať ho do vytvárania vlastnej koncepcie nášho života
a zabezpečovania jeho dlhodobo perspektívnej budúcnosti.

Cieľom našej činnosti je naplniť
dávne predpovede veľkých osobností našich aj svetových dejín o „veku
Slovanstva“ ako vedúcej sily svetového pokroku 
a vývoja ľudstva.

Hlavným orgánom SKSI bude „okrúhly stôl dohody“ ako symbol  zmierenia, porozumenia a spolupráce
všetkých slovanských subjektov,  ktoré sa
k tomuto spoločnému projektu nádeje
a budúcnosti
pripoja a aktívne sa zúčastnia plnenia jeho úloh.  

Aby sa náš zámer – tvorivou spoluprácou zjednocovať
a aktivizovať intelektuálny potenciál všetkých slovanských národov
a celého Slovanstva
 – naplnil
zmyslom a každý subjekt tejto spolupráce mohol prejaviť svoj názor aj
osobnú iniciatívu, navrhujeme, aby sa odborné a pracovné konferencie
intelektuálnych elít pod názvom „Slovanstvo
a svet súčasnosti“
konali každoročne a vždy v inom
hostiteľskom slovanskom štáte.

Na prvom mieste abecedného
zoznamu slovanských štátov je Bielorusko. Veríme, že naši slovanskí bratia,
predstavitelia bieloruskej inteligencie budú považovať za česť byť
hostiteľmi  elity tvorivého potenciálu
Slovanstva v jej spoločnom úsilí – riešiť
spoločne spoločné problémy na  spoločný
prospech.

Vzhľadom na skutočnosť, že ako
Slovania sme príslušníci slovanských národov a Slovanstva, sme zároveň aj
obyvateľmi Európy a sveta a spolu s inými národnými
spoločenstvami tvoríme ľudstvo a jeho jednotu v mnohosti ako sa
v priebehu vývoja vytvorila, ponúkame priateľskú tvorivú spoluprácu
všetkým, ktorí sa stotožňujú s našou mierovou iniciatívou.

Za hlavné celosvetové priority
ľudstva pri riešení problémov spôsobených súčasnou globálnou krízou považujeme:

 • Nastolenie  a  zabezpečenie  trvalého mieru  pre všetky národy sveta je  – vzhľadom na ničivú silu zbraní,
  ktorými  ľudstvo disponuje – našim
  prvoradým životným záujmom.
 • Odstránenie
  terorizmu vo všetkých jeho podobách
  je najbližším aktuálnym záujmom ľudstva. Pričom
  najnebezpečnejší je tzv. štátny či veľmocenský terorizmus, keď na
  presadenie zjavne iba sebeckých záujmov vládnucich skupín bývajú zneužité
  mená, prostriedky aj ozbrojené sily či priamo armády štátov, ktoré
  agresiami vnucujú slabším svoju vôľu, spôsob života a nadvládu.
  Napríklad čoraz častejšie bombardovaním civilných cieľov
  a sprievodným masovým vraždením nevinného a bezbranného obyvateľstva
  napadnutých štátov.
 • Obnovenie
  celosvetovej autority OSN
    ako
  rešpektovaného garanta zákonnosti, spravodlivosti a civilizovaných
  zvyklostí v medzinárodných vzťahoch založených na dodržiavaní
  medzinárodného práva a Charty OSN, ktorá zaručuje každému slobodný
  spôsob svojho života a vlastného rozvoja.

Prejavom hlbokého úpadku a bezprecedentným príkladom
neprijateľných spôsobov v civilizovaných medzinárodných vzťahoch je
napríklad  nedávne vyjadrenie   štátnej tajomníčky MZ USA  „Fuck the EÚ!“  Typická pre súčasné medzinárodné vzťahy je aj
skutočnosť, že nikto z kompetentných tento výrok nedementoval ani sa  neospravedlnil. Tento hanebný a odsúdenia
hodný stav treba neodkladne zmeniť!

Hlavnou prvoradou úlohou slovanských národov a celého
Slovanstva je:

 • Usporiadať si naše
  vzájomné vzťahy, aby mali skutočne bratský charakter a svoje spory
  riešiť výhradne mierovými prostriedkami.
  Len tak sa môže Slovanstvo stať
  uznávanou a rešpektovanou autoritou a prevziať civilizačnú
  štafetu ľudstva.
 • Vytvoriť si
  vlastnú koncepciu života a vzájomných vzťahov 
  prirodzene vychádzajúcu  z podstaty našej slovanskej identity
  a charakteru, aby sme mohli žiť 
  konečne podľa vlastných predstáv, potrieb a záujmov
  predovšetkým na náš a nie na cudzí prospech.
 • Neodkladne
  odstraňovať negatíva  vlastného
  vývoja a zároveň aj falošné hodnoty úpadkového  a nehumánneho  hodnotového systému  tzv. západnej civilizácie.
 • Vytvoriť si
  vlastnú hierarchiu hodnôt vychádzajúcu 
  z našich historických skúseností, ktoré sa nám v priebehu
  nášho vývoja osvedčili.
 • Chrániť
  a všestranne podporovať  normálnu, čiže funkčnú a svoje úlohy
  si zodpovedne plniacu rodinu a propagovať výchovu k rodičovstvu.
 • Zaviesť výchovu
  k prirodzenému vlastenectvu a formovanie kladného vzťahu
  k vlastným hodnotám nášho historického a kultúrneho dedičstva do
  všetkých typov škôl v SR aj  prostredníctvom  verejnoprávnych médií.

Súčasný stav Slovanstva
– aj vzhľadom na dávne predpovede, aj vzhľadom na súčasné úlohy voči sebe
a vlastnej budúcnosti – je natoľko neuspokojivý, že ho oprávnene možno
označiť ako kritický. V takomto stave vzájomných vzťahov sa jednotlivé
slovanské národy a ich štáty stávajú ľahkou korisťou tých, ktorí si na
úkor Slovanstva rozširujú svoj životný priestor, zvyšujú štandard životnej
úrovne a mocenské postavenie.

Je viac ako
pravdepodobné, že – súčasnej presile cudzorodých  konkurenčných záujmov v globalizujúcom sa
svete a prudkom raste ľudskej populácie – žiaden zo slovanských národov
nedokáže sám odolávať a hrozí mu splynutie s tými lepšie pripravenými
a postupne zánik…

Takýmto deštrukčným
tlakom dokáže úspešne odolať iba kompaktné,
ideou spoločného prospechu pevne vnútorne integrované spoločenstvo.

Slovanstvo – ak sa
poučí z vlastného vývoja, odstráni vlastné negatíva a spojí svoje
zdroje a tvorivý intelektuálny potenciál svojich národov – má na to všetky
predpoklady a  môže sa stať dejinotvornou
silou, ktorá je schopná prevziať civilizačnú štafetu ľudstva a naplniť tak
svoje – už dávno predpovedané – historické poslanie.

Kedy, ak nie teraz, keď
doterajšia vedúca sila svetového vývoja tzv. západná civilizácia opakovane
zlyháva? A kto, ak nie naša generácia, ktorá je z každej stránky oveľa
lepšie ako  doterajšie generácie Slovanov
pripravená zvládnuť takýto epochálny projekt? 
Dokážme, že na to máme aj vôľové, 
intelektuálne a charakterové predpoklady!

Je to neopakovateľná
historická príležitosť a zároveň výzva, ktorú nemáme právo odmietnuť!

Bratislava 8. decembra 2015